КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Талант, натхнення і щоденна праця
Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія

Нові інформаційні технології впевнено і міцно закріплюються в нашому повсякденному житті. Сучасна людина – від учня до науковця – не мислить себе без використання в своїй роботі та житті різноманітних джерел інформації.

Чи то традиційні, чи новітні - вони збагачують людину, дають їй можливість стати більш освіченою і досвідченою, брати участь у суспільному, політичному житті, навчають самостійно приймати рішення і сприяти культурному розвитку.

Одним із провідників інформації з давніх-давен була і залишається бібліотека. Це місце, де збираються, пропагуються і розповсюджуються інформаційні потоки. Бібліотека – це “вікно в світ знань”.

Ніщо не принесло світу стільки добра, як книга – найвища зброя думки в руках людини. Книга – це сховище колективного людського досвіду, який накопичується тисячоліттями. 

Бібліотека коледжу спрямовує свою діяльність на допомогу навчально-виховному процесу.

Основні завдання бібліотеки:

 • бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу коледжу у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог у самоосвіті;
 • розширення бібліотечно-бібліографічних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи;
 • введення в роботу бібліотеки новітніх технологій;
 • формування у студентів вмінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних (модельних, базових) функцій бібліотеки, з'ясування прав і   обов'язків користувача, популяризації бібліотечно-бібліографічних знань;
 • сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого обов'язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку;
 • всебічне сприяння підвищенню фахової педагогічної майстерності викладачів шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї;
 • виховання у студентів інформаційної культури, сталого прагнення до пошуку інформації, світового добору джерел, навичок її систематизації та особистої оцінки;
 • формування бібліотечного фонду відповідно до профілю коледжу та інформаційних потреб користувачів;
 • пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідей національного державотворення.

Студенти мають можливість отримати необхідну літературу для написання курсових, дипломних робіт, а також для самостійної роботи та підготовки до практичних занять. Обслуговування читачів проводиться згідно із Правилами користування бібліотекою коледжу. На абонементі читачі можуть отримати в тимчасове користування всі друковані видання з фонду бібліотеки. З найціннішими довідковими та періодичними виданнями студенти працюють у читальній залі коледжу, де створені всі умови для продуктивної роботи.

Зорієнтуватися в нових надходженнях допомагає стенд "Новинки", а також книжкові виставки та тематичні полички.

До послуг користувачів пропонується література:

 • книги;
 • періодичні видання;
 • посібники та навчальні матеріали на електронних носіях;
 • Інтернет;
 • Wi-Fi.

Бібліотека Лозівського фахового вищого коледжу мистецтв була відкрита у 1991 році одночасно з відкриттям навчального закладу.Бібліотека включає в себе читальну залу та  абонемент,що поєднані між собою. Загальна площа приміщення бібліотеки - 55 кв.м. Бібліотека обладнана комп’ютерною технікою з підключенням до мережі Internet. На базі читальної зали проводяться тематичні виставки до святкових і пам’ятних дат, виставки підручників нового покоління за професійним спрямуванням .

Бібліотечний фонд налічує -  9596 примірників на паперових носіях, з них підручників – 2367 примірників, нот - 1662 примірника.

Для студентів створені всі умови для успішного навчання.

Режим роботи бібліотеки:

8:00 — 16:30

перерва:  12:00 — 12:30

вихідний: субота — неділя

Бібліотекар   Семененко Наталія Павлівна

   0102030405060708

Правила користування бібліотекою  КЗ "ЛФВКМ" ХОР

Бібліотека коледжу – це книгозбірня, культурний, документально – комунікативний центр, що забезпечує найбільш повне формування, зберігання та загальнодоступне використання документально - інформаційних ресурсів.

1. Загальні положення.

1.1. Правила користування бібліотекою ЛФВКМ розроблені у відповідності до Типових правил, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.01 2001 року №319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 року №538\5729.

1.2. Користування бібліотекою безкоштовне.

2. Правила користувачів.

2.1. Користувачами бібліотеки є кожний студент, викладач, співробітник коледжу незалежно від статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, який має право на бібліотечне обслуговування яке може бути у формі: абонемента і читального залу.

2.2. Користувачі бібліотеки мають право:

— користуватись інформацією про склад бібліотечних фондів;

— отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

— отримувати в тимчасове користування документів із фонду бібліотеки.

2.3. Користувачі мають право одержувати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшений до 5-15 днів.

Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі. Підручники і навчальні посібники для студентів видаються на один навчальний рік у відповідності до робочого навчального плану коледжу;для викладачів – по мірі потреби.

Бібліотека може встановлювати інші терміни з урахуванням попиту користувачів і специфіки їхнього обслуговування.

2.4. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.5. Рідкісні та цінні документи, а також періодичні видання (газети) видаються для користування лише в читальному залі.

3. Обов'язки користувачів.

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його заміняє; ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра.

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

3.2. При відвідуванні бібліотеки студенти повинні мати студентський квиток.

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість, інвентарний номер та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.4. Кожний документ, виданий на абонементі або в читальному залі фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки за домовленістю з бібліотекою – фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним документом. Визнаним рівноцінним(із врахуванням року видання-минулий і поточний) або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін. Що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.7. Користувачі повинні дотримуватись тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити й розпивати алкогольні напої в бібліотеці заборонено.

3.8. Документи одержані з фондів бібліотеки користувач повинен повертати в установлений термін.

3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно з законодавством.

4. Обов'язки бібліотеки з обслуговування користувачів.

Бібліотека зобов'язана:

 • інформувати користувачів про види послуг, що їх надає бібліотека;
 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
 • дбати про культурне обслуговування;
 • формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням   до бібліотеки виданих документів;
 • враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;
 • не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою. Крім наукової, без їх згоди;
 • звітувати перед користувачами бібліотеки.

Читач бібліотеки ЛФВКМ приймає наступні обов’язки:

1.1 Дотримуватися графіку відвідування бібліотеки: встановленого адміністрацією ЛФВКМ.

1.2 Відвідувати та одержувати літературу у бібліотеці лише при наявності читацького квитка.

1.3 Не передавати читацький квиток другому читачеві та не використовувати читацький квиток другого читача.

1.4 Читач, що одержує книги у бібліотеці повинен поставити особистий підпис за кожне отримане видання.

1.5 Видання підвищеного попиту видаються читачам під заставу документу.

1.6 Не обмінюватися одержаними виданнями з іншими читачами.

1.7 Повертати видані для користування видання не пізніше встановленого бібліотекою строку.

1.8 Дбайливо ставитися до державного майна бібліотеки, враховуючи видання (книги, журнали, газети, електронні носії).

1.9 У випадку втрати або пошкодження видань здійснювати заміну рівноцінним виданням, або ксерокопією, або розрахуватися готівкою, згідно з чинною індексацією.

1.10 По закінченню семестру, навчального року, при відрахуванні або закінченню ЛФВКМ читач повинен повернути у бібліотеку всі отримані видання.

1.11 Дотримуватися тиші та не використовувати мобільні засоби зв’язку у бібліотеці.

2. При порушенні узятих обов’язків читач позбавляється права користування бібліотекою, на час, встановлений бібліотекою.

Нормативно-правова база

Закон України "Про освіту"

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

Наказ МОН України та АПН України 30.05.2003 N 334/31 «Про затвердження Положення про мережу освітянських бібліотек МОН України та АПН України»

Про затвердження Положення про бібліотеку районного(міського) методичного кабінету (центру) (наказ Міністерства освіти і наукиУкраїни від 20.05.2014  № 610) 

ПОЛОЖЕННЯ про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури

ЗМІНИ до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури 

Про проведення паспортизації бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форм власності (наказ Міністерства освіти і науки України та Академіїпедагогічних наук України від 16.07.2009 N 662/53)

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення методичного таматеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів (ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України  від 11 квітня 2018 р. № 284  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України  від 22 серпня 2018 р. № 668

Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек

ТИПОВІ ПРАВИЛА користування бібліотеками в Україні (наказ Міністерства культури України від 19.04.2017 № 340) 

Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 219-р)

Закон України «Про Національну програму інформатизації»

Закон України «Про авторське право і суміжні права»

Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»

Наказ МОНмолодьспорту України від 01.10.2012 р. № 1060 «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси»

Про затвердження Правил розповсюдження періодичних друкованих видань

Наказ Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008 р. № 1631/0/16-08 «Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи»

Наказ Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007 р. № 22 «Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах»

Постанова про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека — XXI»

Постанова про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек

Лист щодо оплати праці та встановлення розряду працівникам бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу

Лист Міністерства освіти і науки України від 18.02.2010  N 10/2-239 «Щодо доплати за завідування бібліотекою»

Наказ про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки

Міжнародні нормативно-правові акти в галузі діяльності шкільних бібліотек

Правила охорони праці для працівників бібліотек

Мінфін України; Наказ, Положення від 14.11.2013 № 947 Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ та внесення змін до деяких [...]

Наказ МОН від 02.12.2013  № 1686 «Про затвердження Інструкція про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» 

 Наказ МОН від 22.08.2017 № 1228 «Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації»

Про видання навчальних посібників серії «Шкільна бібліотека» (розпорядженняКабінет Міністрів України від 31 березня 2004 р. N 187-р

Наказ Міністерства культури України від 14.06.2016 №437 "Про затвердження Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання   

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 41 «Про затвердження Порядкузабезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньоїосвіти і педагогічних працівників»

Про затвердження Порядку забезпечення студентіввищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальнихзакладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками танавчальними посібниками (наказ МОН від 14.12.2012  № 1427)  

Про затвердження Положення про Українську цифрову бібліотеку (наказ Міністерства культури України від 08.08.2018  № 684)

Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек (наказ Міністерства освіти і науки України 12.08.2014  № 931)

Лист-роз’яснення щодо застосуванняокремих положень Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти(МОН № 1/9-596 від 03 жовтня 2018 року)

Заява Президії Української бібліотечної асоціації від 11.03.2014 р.

Кодекс етики бібліотекаря УБА

Статуту ВГО Українська бібліотечна асоціація 2018  

Про запровадження вивчення курсу "Основи медіаграмотності в навчальних закладах"

Нова редакція Положення про  бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу 

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»  

Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 06.12.2010 № 1205; із змінами, внесеними згідно наказом МОН № 90 від 01.02.2018

Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 1 грудня 2022 рік поточна редакція — Редакція від 31.03.2023, підстава - 2849-IX

Закон України "Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності"

 

Pro Biblioteku