КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Талант, натхнення і щоденна праця
Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія

Нові інформаційні технології впевнено і міцно закріплюються в нашому повсякденному житті. Сучасна людина – від учня до науковця – не мислить себе без використання в своїй роботі та житті різноманітних джерел інформації.

Чи то традиційні, чи новітні - вони збагачують людину, дають їй можливість стати більш освіченою і досвідченою, брати участь у суспільному, політичному житті, навчають самостійно приймати рішення і сприяти культурному розвитку.

Одним із провідників інформації з давніх-давен була і залишається бібліотека. Це місце, де збираються, пропагуються і розповсюджуються інформаційні потоки. Бібліотека – це “вікно в світ знань”.

Ніщо не принесло світу стільки добра, як книга – найвища зброя думки в руках людини. Книга – це сховище колективного людського досвіду, який накопичується тисячоліттями. 

Бібліотека коледжу спрямовує свою діяльність на допомогу навчально-виховному процесу.

Основні завдання бібліотеки:

 • бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу коледжу у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог у самоосвіті;
 • розширення бібліотечно-бібліографічних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи;
 • введення в роботу бібліотеки новітніх технологій;
 • формування у студентів вмінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних (модельних, базових) функцій бібліотеки, з'ясування прав і   обов'язків користувача, популяризації бібліотечно-бібліографічних знань;
 • сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого обов'язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку;
 • всебічне сприяння підвищенню фахової педагогічної майстерності викладачів шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї;
 • виховання у студентів інформаційної культури, сталого прагнення до пошуку інформації, світового добору джерел, навичок її систематизації та особистої оцінки;
 • формування бібліотечного фонду відповідно до профілю коледжу та інформаційних потреб користувачів;
 • пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідей національного державотворення.

Студенти мають можливість отримати необхідну літературу для написання курсових, дипломних робіт, а також для самостійної роботи та підготовки до практичних занять. Обслуговування читачів проводиться згідно із Правилами користування бібліотекою коледжу. На абонементі читачі можуть отримати в тимчасове користування всі друковані видання з фонду бібліотеки. З найціннішими довідковими та періодичними виданнями студенти працюють у читальній залі коледжу, де створені всі умови для продуктивної роботи.

Зорієнтуватися в нових надходженнях допомагає стенд "Новинки", а також книжкові виставки та тематичні полички.

До послуг користувачів пропонується література:

 • книги;
 • періодичні видання;
 • посібники та навчальні матеріали на електронних носіях;
 • Інтернет;
 • Wi-Fi.

Бібліотека Лозівського фахового вищого коледжу мистецтв була відкрита у 1991 році одночасно з відкриттям навчального закладу.Бібліотека включає в себе читальну залу та  абонемент,що поєднані між собою. Загальна площа приміщення бібліотеки - 55 кв.м. Бібліотека обладнана комп’ютерною технікою з підключенням до мережі Internet. На базі читальної зали проводяться тематичні виставки до святкових і пам’ятних дат, виставки підручників нового покоління за професійним спрямуванням .

Бібліотечний фонд налічує -  9596 примірників на паперових носіях, з них підручників – 2367 примірників, нот - 1662 примірника.

Для студентів створені всі умови для успішного навчання.

Режим роботи бібліотеки:

8:00 — 16:30

перерва:  12:00 — 12:30

вихідний: субота — неділя

Бібліотекар   Семененко Наталія Павлівна

 

View the embedded image gallery online at:
https://lvkm.com.ua/biblioteca/about-library#sigProIda8fc3d661e

Правила користування бібліотекою  КЗ "ЛФВКМ" ХОР

Бібліотека коледжу – це книгозбірня, культурний, документально – комунікативний центр, що забезпечує найбільш повне формування, зберігання та загальнодоступне використання документально - інформаційних ресурсів.

1. Загальні положення.

1.1. Правила користування бібліотекою ЛФВКМ розроблені у відповідності до Типових правил, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.01 2001 року №319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 року №538\5729.

1.2. Користування бібліотекою безкоштовне.

2. Правила користувачів.

2.1. Користувачами бібліотеки є кожний студент, викладач, співробітник коледжу незалежно від статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, який має право на бібліотечне обслуговування яке може бути у формі: абонемента і читального залу.

2.2. Користувачі бібліотеки мають право:

— користуватись інформацією про склад бібліотечних фондів;

— отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

— отримувати в тимчасове користування документів із фонду бібліотеки.

2.3. Користувачі мають право одержувати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшений до 5-15 днів.

Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі. Підручники і навчальні посібники для студентів видаються на один навчальний рік у відповідності до робочого навчального плану коледжу;для викладачів – по мірі потреби.

Бібліотека може встановлювати інші терміни з урахуванням попиту користувачів і специфіки їхнього обслуговування.

2.4. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.5. Рідкісні та цінні документи, а також періодичні видання (газети) видаються для користування лише в читальному залі.

3. Обов'язки користувачів.

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його заміняє; ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра.

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

3.2. При відвідуванні бібліотеки студенти повинні мати студентський квиток.

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість, інвентарний номер та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.4. Кожний документ, виданий на абонементі або в читальному залі фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки за домовленістю з бібліотекою – фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним документом. Визнаним рівноцінним(із врахуванням року видання-минулий і поточний) або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін. Що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.7. Користувачі повинні дотримуватись тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити й розпивати алкогольні напої в бібліотеці заборонено.

3.8. Документи одержані з фондів бібліотеки користувач повинен повертати в установлений термін.

3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно з законодавством.

4. Обов'язки бібліотеки з обслуговування користувачів.

Бібліотека зобов'язана:

 • інформувати користувачів про види послуг, що їх надає бібліотека;
 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
 • дбати про культурне обслуговування;
 • формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням   до бібліотеки виданих документів;
 • враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;
 • не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою. Крім наукової, без їх згоди;
 • звітувати перед користувачами бібліотеки.

Читач бібліотеки ЛФВКМ приймає наступні обов’язки:

1.1 Дотримуватися графіку відвідування бібліотеки: встановленого адміністрацією ЛФВКМ.

1.2 Відвідувати та одержувати літературу у бібліотеці лише при наявності читацького квитка.

1.3 Не передавати читацький квиток другому читачеві та не використовувати читацький квиток другого читача.

1.4 Читач, що одержує книги у бібліотеці повинен поставити особистий підпис за кожне отримане видання.

1.5 Видання підвищеного попиту видаються читачам під заставу документу.

1.6 Не обмінюватися одержаними виданнями з іншими читачами.

1.7 Повертати видані для користування видання не пізніше встановленого бібліотекою строку.

1.8 Дбайливо ставитися до державного майна бібліотеки, враховуючи видання (книги, журнали, газети, електронні носії).

1.9 У випадку втрати або пошкодження видань здійснювати заміну рівноцінним виданням, або ксерокопією, або розрахуватися готівкою, згідно з чинною індексацією.

1.10 По закінченню семестру, навчального року, при відрахуванні або закінченню ЛФВКМ читач повинен повернути у бібліотеку всі отримані видання.

1.11 Дотримуватися тиші та не використовувати мобільні засоби зв’язку у бібліотеці.

2. При порушенні узятих обов’язків читач позбавляється права користування бібліотекою, на час, встановлений бібліотекою.

Pro Biblioteku